Van Reybrouck Privacyverklaring

1. Introductie - wie wij zijn
Van Reybrouck BV (hierna “Van Reybrouck”, “wij” of “ons”) is een onafhankelijk advieskantoor, gespecialiseerd in accountancy, fiscaal en juridisch advies en corporate finance.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Onderstaande verklaring verduidelijkt op welke wijze uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en welke uw rechten zijn. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens en op welke rechtsgrond?

Deze verklaring geldt voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Deze verklaring is van toepassing op onze klanten en hun personeelsleden, hun bestuurders ed., alsook andere personen die met de klant verbonden zijn.  Daarnaast is deze verklaring eveneens van toepassing op (elke bezoeker van) onze Website https://www.vanreybrouck.be (hierna “Website”) en op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit zouden voortvloeien zoals contactopname via de Website bij vragen of interesse in onze diensten (prospecten), sollicitaties (sollicitanten), het versturen en ontvangen van nieuwsbrieven, …

Voor vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u in eerste instantie graag door naar uw gekende contactpersoon bij ons. U kunt ons ook steeds bereiken via onderstaande gegevens: 

Ten Briele 10/9
8200 Brugge (Sint-Michiels)
T: +32 50 38 10 53 
F: +32 50 38 26 30 2. Wat wij doen met uw persoonsgegevens 
2.1. Wanneer verzamelen wij uw gegevens? 
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer: 
 • u een klant bent van ons (alsook indien u een personeelslid, bestuurder, … bent van een klant);
 • u een zakelijke relatie bent van een klant (bv. u bent leverancier of klant van onze klant);
 • u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wij menen dat deze voor u, als bestaande of gewezen klant, interessant kan zijn;
 • u ons contacteert of heeft gecontacteerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezoek aan onze Website (via “contacteer ons”), het indienen van een verzoek tot uitoefening van uw rechten of een sollicitatie voor een job bij ons.

2.2. Welke gegevens kunnen wij verzamelen? 
Wij kunnen onderstaande gegevens van u verwerken, afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

2.2.1 Algemeen
 • Uw identificatiegegevens: identiteitskaartgegevens, scan van uw identiteitskaart, … die wij bijvoorbeeld zullen opvragen alvorens wij een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunnen inwilligen;
 • Uw contactinformatie: uw naam, e-mailadres en alle andere contactgegevens die u bijvoorbeeld bij contactopname aan ons verstrekt;
 • Uw contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie (vb. e-mailberichten), …naar aanleiding van communicatie die wij met u voeren en onderhouden;
 • Uw persoonlijke bijzonderheden: bijvoorbeeld leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, …voornamelijk wanneer u die ons verstrekt in het kader van een sollicitatie voor een job bij ons, al dan niet via een interimkantoor;
 • Uw elektronische identificatiegegevens: uw IP-adres, browsertype, verbindingsmomenten , … naar aanleiding van bijvoorbeeld een bezoek aan onze Website die gebruik maakt van cookies of daarmee vergelijkbare technieken;
 • Uw werkgerelateerde gegevens: CV, opleidingen, getuigschriften, talenkennis, werkgever (incl. historiek), beroepsactiviteiten, beroepsbekwaamheid, publicaties, salaris, assessment- & development rapporten, interviewrapport, referentieonderzoek, sociale mediaprofielen, … wanneer u die ons verstrekt in het kader van een sollicitatie voor een job bij ons, al dan niet via een interimkantoor.

In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van gegevens (medische gegevens, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap vakorganisatie) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt. 

2.2.2 Klanten
 • Uw persoonlijke gegevens: geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, taal, ondernemingsnummer eenmanszaak, …;
 • Uw sociale gegevens: aansluitingsnummer sociale zekerheid, RSZ-nummer, …;
 • Uw financiële en fiscale gegevens: loonbrief / uitgeschreven facturen (bv. van de bedrijfsleider zelf), repertoriumnummer, aangifte personenbelasting, boekhoudkundige documenten, kopie leningsovereenkomsten, …;
 • Overige: medische gegevens (bv. in het kader van het bekomen van een gunstmaatregel),…

2.2.3 Leveranciers
Uw contactgegevens: naam en voornaam (bv. van de vaste contactpersoon van onze klant bij de leverancier), e-mailadres, telefoonnummer, …

De hierboven (niet-limitatief) opgesomde persoonsgegevens zullen slechts worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden. 


2.3. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens en op welke rechtsgrond?
Over het algemeen verwerken wij uw gegevens voor één van de volgende doeleinden:

(a) Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
 • 1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres;
 • 2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en adres. 

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art.33 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten). 

(b) De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv. BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

(c) Uitvoering van een overeenkomst betreffende onze adviesverlening en dienstverlening in de domeinen Accountancy, Tax & legal en Corporate finance. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht niet naar behoren uitvoeren.

(d) Op basis van uw toestemming (bv. inschrijven op nieuwsbrief).
Deze toestemming wordt afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw gegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch webformulier/bericht.


2.4. Van wie ontvangen wij uw gegevens?
We kunnen persoonlijke gegevens van u rechtstreeks of van derden (gegevens verkregen via een interimkantoor, persoonsgegevens die door onze klant worden aangeleverd betreffende werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers, aandeelhouders, …) verkrijgen.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België, ed.

Indien wij uw gegevens van derden verkrijgen en wij uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, zullen wij u uiterlijk op het moment van contact, o.m. door middel van een verwijzing naar deze privacyverklaring, over de verwerking van uw gegevens informeren.


2.5 Wie ontvangt uw gegevens via ons?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen, verhuren aan of uitwisselen met derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden. 

Hierbij gaat het om zogenaamde verwerkers waarop wij beroep doen. Dit zijn dienstverleners die onder schriftelijke instructie van ons en voor ons gegevens verwerken. Bijvoorbeeld: dienstverleners inzake rekrutering en selectie (interimkantoren), dienstverleners die instaan voor het beheer van onze informaticasystemen (servers en back-up), leveranciers die instaan voor boekhoudsoftware (bv. Exact Online, Top Account), berekeningstools (Kluwer), rapporteringstools (Silverfin) of beheer van kantoortaken, tijdsregistratie en werkplanning (bv. Admin Consult), de overheid (bv. Belcotax), … . 

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de van toepassing zijnde wetgeving en/of reglementering te voldoen, of om onze rechten of goederen, van onze klanten, van onze Website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen. 

In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen, verhuren aan of uitwisselen met derden, tenzij u daarvan op voorhand op de hoogte werd gebracht en daarin toestemt.

Uw persoonsgegevens worden op geen enkel moment doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties (i.e. buiten de Europese Economische Ruimte).


2.6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden behouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke (boekhoud- / fiscale / sociale) wetgeving ons verplichten de gegevens in kwestie te behouden voor een bepaalde periode.

Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten.


2.7. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de proceskosten daarvan, een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er onder andere op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

De desbetreffende in werking gestelde procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waarop wij beroep doen.

Zo er alsnog een inbreuk zou gebeuren in verband met uw persoonsgegevens, zullen wij de bevoegde overheid binnen de 72 uur informeren en zo het risico dat u hierdoor een persoonlijk nadeel lijdt hoog is, zullen wij u hiervan eveneens onverwijld inlichten.


3. Wat zijn uw rechten?
U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon/fax of per post).


3.1 Uw rechten
 • Recht van inzage en kopie: indien u dat wenst kan u uw persoonsgegevens inzien en hiervan een kopie verkrijgen;
 • Recht van aanpassing of rectificatie: indien u meent dat we onjuiste gegevens hebben van u dan kan u ons dit laten weten en dan passen wij deze aan voor u;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid): indien u dat wenst kan u van ons vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens wel nog moeten verwerken;
 • Recht op beperking van verwerking: indien u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken dan kan u deze verwerking ook laten beperken;
 • Recht van bezwaar: u kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid: indien u uw persoonsgegevens wenst over te dragen, gelieve contact met ons op te nemen.


3.2. Uitzonderingen
De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Specifiek wat betreft de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017 (zie titel 2.3 (a)), moet er worden gewezen op de wettelijke uitzondering opgenomen in artikel 65 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten:

“De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.(…)”

Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich betreffende deze persoonsgegevens te wenden tot de Gegegevensbeschermingsautoriteit (zie titel 4.)


3.3. Procedure voor de uitoefening van uw rechten
Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen zouden terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek evenwel kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt in dat geval op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) schriftelijk op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.


4. Wat zijn uw klachtmogelijkheden?
Wij zullen steeds alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven. Het kan evenwel steeds zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken. 

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen: 
Ten Briele 10/9 
8200 Brugge (Sint-Michiels)
T: +32 50 38 10 53 
F: +32 50 38 26 30
   

Daarnaast beschikt u ook over andere (externe) klachtmogelijkheden. U kan in eerste instantie een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:  
via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
via fax: +32 (0)2 274 48 35
via e-mail:
via brief:  Gegevensbeschermingsautoriteit  (t.a.v. klacht - privacyafdeling Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Daarnaast, indien u schade zou lijden, kan u ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de Website Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


5. Slotbepaling
Deze Privacy Statement is van toepassing vanaf 25 mei 2018.
Wij kunnen eenzijdig beslissen veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie zal evenwel te allen tijde beschikbaar zijn op onze Website.