Accounton

ALGEMEEN
De Personenbelastingcheck wordt uitgevoerd door Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer BTW BE 0875.201.997 (hierna “Van Reybrouck BV”).

Volgende voorwaarden kunnen ten allen tijde door Van Reybrouck BV aangepast en gewijzigd worden.

Bij ingebruikname van deze tool gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden:

TOEGANG TOT DE TOOL
Van Reybrouck BV biedt u (hierna “Cliënt”) toegang tot deze tool met het oogmerk de dienstverlening met betrekking tot de aangifte in de personenbelasting efficiënter en toegankelijker te maken. Deze tool kan enkel gebruikt worden door cliënten van Van Reybrouck BV. Door gebruik te maken van de tool, wordt u geacht deel uit te maken van het cliëntenbestand en zijn alle gebruikelijke voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van het systeem verklaart de Cliënt de volgende zaken:
 1. De Cliënt verklaart dat de hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.
 2. De Cliënt verklaart dat hij/zij alle gegevens waar hij/zij kennis over heeft meegedeeld heeft, met in achtneming van artikel 307, § 1/1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) dat iedere belastingplichtige oplegt de nummers van de rekeningen waarvan hij of zij vanaf 1 januari 2011 -zelfs tijdelijk-houder of medehouder is (geweest) bij een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, mede te delen  aan het centraal aanspreekpunt (CAP) waarvan het beheer aan de Nationale Bank van België toevertrouwd werd.
 3. De Cliënt verklaart dat hij/zij de gegevens zelf en enkel met betrekking tot zijn/haar persoon, echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden meegedeeld heeft.
 4. De Cliënt verklaart tevens dat elke wijziging in dit document, zowel voor zichzelf als zijn/haar echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden, meegedeeld zal worden voor het einde van het kalenderjaar.
 5. De Cliënt verklaart dat alle vereiste en ondersteunende documenten worden doorgegeven aan de accountant, waaronder (maar niet beperkt tot):
 • Inkomstenfiches 281.10/281.11/281.12/281.14/281.20/281.50
 • Jaaropgaaf buitenlandse inkomsten
 • Kopie identiteitskaart
 • Overzicht van roerende inkomsten (Binnen- en Buitenlandse) o.a.:
 • Inkomsten uit aandelen (dividenden,…)
 • Intresten van bankrekeningen
 • Auteursrechten en andere intellectuele eigendommen
 • Bankattest(en) woonkrediet(en)
 • Voor nieuwe leningen ook het éénmalig basisattest
 • Voor leningen die in het verleden geherfinancierd werden, de datum van de oorspronkelijke lening
 • Bankattest(en) van beroepsleningen (bij éénmanszaak – hoofd – en of bijberoep)
 • Attest(en) kredieten voorafbetalingen belasting
 • Attest(en) pensioensparen

AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Van Reybrouck BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de Personenbelastingcheck.

Van Reybrouck BV levert diensten op basis van de door de gebruiker achtergelaten gegevens. Als dienstverlener maakt Van Reybrouck dus enkel en alleen gebruik van de gegevens die u via de personenbelastingcheck achterlaat. Van Reybrouck BV gaat enkel voort op de gegevens die u als gebruiker aanlevert en kan op geen enkele manier verantwoordelijk geacht worden voor schade op welke manier dan ook die ontstaat door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door Accounton.io, kan de inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s of andere verwijzingen naar (niet-) commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.